Class 7th : Computer Science (Chapter 1 To 4) MCQ’s

Education

Q:1ਨੰਬਰ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ______ ਕੀਅ On ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Ans:1   a.) Num lock   b.) Caps lock   c.) Scroll lock   d.) None of these
Q:2ਹੋਮ ਰੋਅ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ_____ ਕੀਅ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Ans:2   a.) A   b.) S   c.) D   d.) F
Q:3ਰੋਮ ਰੋਅ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੱਧ/ਵਿਚਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ____ ਕੀਅ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Ans:3   a.) J   b.) K   c.) L   d.) :
Q:4ਦੂਜੀ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਿੰਗ ਉਂਗਲ ਨਾਲ _____ ਕੀਅ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Ans:4   a.) Q   b.) W   c.) E   d.) R
Q:5ਤੀਜੀ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲ ਨਾਲ______ ਕੀਅ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Ans:5   a.) B   b.) N   c.) M   d.) M and N
Q:6ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Ans:6   a.) 2   b.) 3   c.) 4   d.) 5
Q:7ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
Ans:7   a.) ਏਰੀਅਲ   b.) ਟੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ   c.) ੳ ਅਤੇ ਅ ਦੋਂਨੋਂ   d.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Q:8ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫੋਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ?
Ans:8   a.) Edit   b.) Crop   c.) Text   d.) Arial
Q:9ਟਾਇਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਪੇਸਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
Ans:9   a.) ਇੰਡੈਕਸ   b.) ਅੰਗੂਠਾ   c.) ਮਿਡਲ   d.) ਲੀਟਲ
Q:10ਟਾਇਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀਅ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
Ans:10   a.) Ctrl   b.) Alt   c.) Enter   d.) Spacebar
Q:11ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਦੋ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ _____ ਅਤੇ ______
Ans:11   a.) ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ   b.) ਖੱਬਾ, ਸੱਜਾ   c.) ਉਪਰਲਾ, ਹੇਠਾਂ   d.) ਫਾਈਲ, ਫੋਲਡਰ
Q:12_______ view ਇਕ ਫਾਇਲ ਦਾ size, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
Ans:12   a.) Details   b.) Titles   c.) List   d.) Content
Q:13_______ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਸੇ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Ans:13   a.) ਕਾਪੀ   b.) ਪੇਸਟ   c.) ਕੱਟ   d.) ਡਿਲੀਟ
Q:14ਇਕ _______ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Ans:14   a.) background   b.) Desktop   c.) Screensaver   d.) Theme
Q:15ਇਕ _______ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
Ans:15   a.) ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ   b.) ਡੈਸਕਟਾਪ   c.) ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ   d.) ਥੀਮ
Q:16ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
Ans:16   a.) ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ   b.) ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਐਕਸਲ   c.) ਮਾਇਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ   d.) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Q:17ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?
Ans:17   a.) ਸਬ – ਫੋਲਡਰ   b.) ਫੋਲਡਰ   c.) ੳ ਅਤੇ ਅ ਦੋਂਨੋਂ   d.) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Q:18ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ?
Ans:18   a.) Window + G   b.) Window + F   c.) Window + E   d.) Window + A
Q:19ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ?
Ans:19   a.) ਐੱਮ ਐੱਸ ਵਰਡ   b.) ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਕਸਲ   c.) ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫੋਲਡਰ   d.) ਸਾਰੇ ਹੀ
Q:20ਕਿਸ ਆਪਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
Ans:20   a.) Cut   b.) Copy and Paste   c.) Delete   d.) Edit
Q:21Ctrl + S ਕੀਅਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ________ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Ans:21   a.) Save   b.) Open   c.) New   d.) Close
Q:22ਰੂਲਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ _______ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Ans:22   a.) ਟੈਕਸਟ ਏਰੀਆ   b.) ਓਪਨ ਏਰੀਆ   c.) ਕਲੋਜ ਏਰੀਆ   d.) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
Q:23ਬਾਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: _____ ਅਤੇ ______।
Ans:23   a.) ਹਾਰੀਜੌਂਟਲ, ਵਰਟੀਕਲ   b.) ਖੱਬਾ, ਸੱਜਾ   c.) ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ   d.) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Q:24ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ______ ਕੀਅਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Ans:24   a.) Ctrl + S   b.) Ctrl + A   c.) Ctrl +N   d.) Ctrl + E
Q:25_____ view ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
Ans:25   a.) ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੇਆਉਟ   b.) ਡ੍ਰਾਫਟ   c.) ਆਊਟਲਾਈਨ   d.) ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਇਜ
Q:26ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਸਨ ਦਾ ਨਾ ਲਿਖੋ?
Ans:26   a.) ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਲਾਂਚਰ   b.) ਕਲੋਜ   c.) ਮੀਨੀਮਾਇਜ   d.) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Q:27ਵਰਡ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ?
Ans:27   a.) ਸਪੇਸ ਬਾਰ   b.) ਟਾਸਕ ਬਾਰ   c.) ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ   d.) ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ
Q:28ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ _______ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Ans:28   a.) ਇਕ ਵਾਰ   b.) ਦੋ ਵਾਰ   c.) ਤਿੰਨ ਵਾਰ   d.) ਚਾਰ ਵਾਰ
Q:29_____ ਗਰੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਫੌਂਟ, ਸਾਈਜ਼, ਸਟਾਈਲ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Ans:29   a.) ਸਟਾਇਲ   b.) ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ   c.) ਫੌਂਟ   d.) ਐਡਟਿੰਗ
Q:30_______ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਨ ਖਿੱਚਣਾ।
Ans:30   a.) ਬੋਲਡ   b.) ਇਟੈਲਿਕ   c.) ਅੰਡਰਲਾਇਨ   d.) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Q:31_____ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Ans:31   a.) ਫੌਂਟ ਕਲਰ   b.) ਟੈਕਸਟ ਕਲਰ   c.) ਟੈਕਸਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਲਰ   d.) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
Q:32ਸੇਪ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ _______ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Ans:32   a.) ਡਰਾਇੰਗ ਟੂਲ ਫਾਰਮੈਟ   b.) ਸੇਪ ਟੂਲ ਫਾਰਮੈਟ   c.) ਡਰਾਇੰਗ ਟੂਲ ਫਾਰਮੈਟ   d.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Q:33ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ _____ ਟੈਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Ans:33   a.) ਫਾਰਮੈਟ   b.) ਪੇਜ-ਲੇਅ-ਆਊਟ   c.) ਇਨਸਰਟ   d.) ਵਿਊ
Q:34ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ _____ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Ans:34   a.) ਸਕੇਅਰ   b.) ਬਿਹਾਇੰਡ ਟੈਕਸਟ   c.) ਟਾਈਟ   d.) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
Q:35ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓਣ ਲਈ ______ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Ans:35   a.) Crop   b.) Rotate   c.) Group   d.) Compress
Q:36Format ਅਤੇ Adjust ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ _____ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
Ans:36   a.) Corrections   b.) Remove background   c.) Artistic effect   d.) Picture styles
Q:37ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ______ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Ans:37   a.) ਟਾਸਕਬਾਰ   b.) ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ   c.) ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ   d.) ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ
Q:38ਕਿਹੜਾ ਆਪਸਣ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ?
Ans:38   a.) Edit option   b.) Crop option   c.) Page layout in Column option   d.) None of these
Q:39ਕਿਹੜੀ ਪੇਂਜ ਓਰੀਐਂਟੇਂਸਨ ਪੇਂਜ ਨੂੰ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ?
Ans:39   a.) Portrait   b.) Landscape   c.) Layout   d.) Column
Q:40ਕਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ?
Ans:40   a.) Edit   b.) Crop   c.) Group   d.) None of these
Q:41ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
Ans:41   a.) Word count   b.) Word   c.) Excel   d.) Home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.